Amsterdam Tennis Academy

Contact the coach +31-(0)6-108 578 74

Winterprogramma

Winterprogramma Voorwaarden

 • De lessen vinden, weersonafhankelijk plaats in de winter op de 8 binnenbanen
 • Gedurende het winterseizoen zijn er twee periodes verdeeld over 2019/2020 met vrijspelen tussen en na afloop
 • Deelname aan een cursus is persoonlijk
 • Alleen bij individuele trainingen eventuele incidentele verplaatsing in overleg (maximaal 2x wanneer in baanbezetting mogelijk)
 • Bij verzuim van een training om welke reden dan ook, is deze voor rekening en risico van een cursist
 • Indeling gebeurt door Amsterdam Tennis Academy
 • De Academy behoudt zich het recht voor om een inschrijving te weigeren
 • U ontvangt bericht betreffende de indeling en u ontvangt een incassoformulier voor de baanhuur en een factuur voor de lessen
 • De coach van de Academy is erkend opgeleid en gelicenseerd
 • De trainingsgelden zjin incl. 9% BTW en exclusief de te betalen baanhuur. Deze dient te geschieden via een incassoformulier aan het Frans Otten Stadion.
 • Privé en groepslessen bestaan uit 60 minuten training
 • Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren kunnen wij helaas niet accepteren
 • Na het tekenen van het inschrijfformulier en het incassoformulier betreffende de baanhuur heeft u zichzelf automatisch verplicht tot betaling van het verschuldigde lesgeld + de baanhuur en bent u definitief ingeschreven voor de cursus
 • De Academy kan ten alle tijden lessen/lesgeld teruggeven en restitueren wanneer de Academy dit nodig acht.
 • Alleen bij volledige bezetting (bijvoorbeeld 4 deelnemers) gaat de cursus definitief door
 • Bij incassomaatregelen berekenen wij u alle bijkomende kosten, minimaal € 50,-
 • Bij het uiteindelijk niet volgen van de cursus, door eigen handelen, restitueren wij geen lesgelden
 • In overleg met u kan Amsterdam Tennis Academy, wanneer noodzakelijk, lestijden of lesdagen wijzigen
 • Voor Fans Otten Stadion, De verhuurder is niet verplicht tot restitutie in het geval de huurder gedurende het winterseizoen geen gebruik heeft kunnen maken van het gehuurde als gevolg van een buiten de invloedsfeer van de verhuurder liggende gebeurtenis. Deze gebeurtenis en de eventueel daaruit voortvloeiende kosten en schade, vormen geen grond voor verrekening, ontbinding of vernietiging van deze overeenkomst door de huurder. De gebeurtenis vormt evenmin grond tot opschorting van enige verplichting onder deze overeenkomst door de huurder. De verhuurder zal het redelijke doen om de huurder in deze situatie tegemoet te komen.
 • De trainingsweken zijn zoveel mogelijk aaneensluitend, start 1 oktober 2020 tot 15 April 2021, wijzigingen voorbehouden
Informeer naar de mogelijkheden bij de tenniscoach 06-10 857 874.

Disclaimer/Aansprakelijkheid

Hoewel wij grote zorg betrachten bij de opmaak en inhoud van onze website en schriftelijke uitingen, is het niet uitgesloten dat u onjuistheden op de website of in de schriftelijke uitingen aantreft. Wij aanvaarden hiervoor geen aansprakelijkheid.